top of page

/o spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 2004.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti je počítačové spracovanie údajov v oblasti geodézie a kartografie a katastra, výroba špecializovaných programov a samotná geodetická činnosť. Venujeme sa aj  činnostiam v sfére softvéru a hardvéru.

Spoločnosť je zapísaná v  Registri hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie a v Registri partnerov verejného sektora.

Údaje spoločnosti

Graphicon, s.r.o.

Veternicová 24

841 05 Bratislava

IČO: 35 907 673    |    DIČ: 2021904500     |    IČ DPH: SK 2021904500

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  Mestského súdu Bratislava III. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33836/B.

Banka: Tatra banka, a.s. , č.ú. 2626012547/1100

IBAN: SK2111000000002626012547

Tel.: +421 905 254 899, +421 031 5916 503

Email: mail@graphicon.sk

GDPR

bottom of page