top of page

Inžinierska geodézia

- zriaďovanie vytyčovacích sietí

- vytyčovanie stavieb

- kontrólne merania

- účelové mapy

- polohopisné a výškopisné zamerania

- technická nivelácia

- porealizačné zamerania

- výkon autorizovaného geodeta

Kataster nehnuteľností

- geometrické plány

- identifikácie

- vytýčenie hraníc v teréne

- adresné body stavieb

bottom of page